نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی 69701 اعظم قریـان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیـات انگلیسی 69702 بنفشـه قریـانی 1391 معماري و شـهرسازي مـهندسی معماری 69703 منیره قریـانی 1380 كشاورزى مـهندسی کشاورزی - علوم باغبانی 69704 آتنا قریب 1384 علوم رياضي آمار 69705 الهام قریب 1391 پردیس دانشگاهی مـهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) 69706 تکتم قریب 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری 69707 عاطفه قریب 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومـی 69708 علیرضا قریب 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمـی زبان فرانسه 69709 فرشته قریب 1380 علوم پايه شیمـی گرایش محض 69710 قاسم قریب 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ 69711 محمدرضا قریب 1384 مـهندسي مـهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 69712 محمدرضا قریب 1389 مـهندسي مـهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 69713 مریم قریب 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی 69714 مصطفی قریب 1392 مـهندسي مـهندسی شیمـی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی 69715 سمـیه قریب بلوک 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیـاسی 69716 محمد قریب بلوک 1391 مـهندسي مـهندسی برق - قدرت 69717 سیف اله قریب طرزه 1356 علوم رياضي آمار 69718 لیلا قریبی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیـات فارسی 69719 زهرا قریبی فشخامـی 1361 علوم پايه دبیری زیست شناسی 69720 ارمـیتا قریش الحسینی 1376 كشاورزى مـهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات 69721 زهره قریشی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی 69722 سیدآرش قریشی 1383 علوم پايه فیزیک 69723 سیدآرش قریشی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیـادی 69724 سیداحسان قریشی 1393 مـهندسي مـهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مـهندسی 69725 سیدروح اله قریشی 1382 الهيات شـهيد مطهري الهیـات و معارف اسلامـی - فقه ومبانی حقوق اسلامـی 69726 سیدعنایت اله قریشی 1358 الهيات شـهيد مطهري الهیـات و معارف اسلامـی - فلسفه وحکمت اسلامـی 69727 سیدغلامرضا قریشی 1361 كشاورزى علوم زراعی 69728 سیدمحمدرضا قریشی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومـی (اخترفیزیک) 69729 سیدمحمود قریشی 1366 علوم پايه فیزیک 69730 سیدمـهدی قریشی 1366 مـهندسي مـهندسی برق - الکترونیک 69731 سیدمـهدی قریشی 1372 مـهندسي مـهندسی برق - کنترل 69732 سیدهادی قریشی 1391 مـهندسي مـهندسی برق - قدرت 69733 شکوه قریشی 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمـی زبان روسی 69734 فاطمـه قریشی 1393 كشاورزى مـهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی 69735 مـهین سادات قریشی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی 69736 مریم قریشی داغیـان 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری 69737 سیدحسن قریشی کرین 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ 69738 سیدحسن قریشی کرین 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ 69739 سامـیه قریشی مارمـی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیـات عرب 69740 زهره سادات قریشی نژاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیـا انسانی - روستایی 69741 سکینـه سادات قریشی نژاد 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیـا انسانی - روستایی 69742 سیدکاظم قریشی نیـا 1386 علوم پايه زمـین شناسی 69743 سیدعلی قریشیـان امـیری 1378 مـهندسي مـهندسی عمران - عمران 69744 عبدالکریم قزاق 1363 مـهندسي مـهندسی برق - الکترونیک 69745 عبدالوهاب قزل 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیـا 69746 علی رضا قزل 1364 مـهندسي مـهندسی عمران - عمران 69747 محمدباقر قزل سفلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیـات انگلیسی 69748 اعظم قزل باش 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی 69749 اکرم قزل باش 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی 69750 پریـا قزل باش 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی 69751 اعظم قزل سفلو 1387 هنر نيشابور نقاشی 69752 ماریـه قزل سفلی 1383 هنر نيشابور ارتباط تصویری 69753 عباسعلی قزل سوفلو 1374 مـهندسي مـهندسی عمران - آب 69754 عباسعلی قزل سوفلو 1377 مـهندسي مـهندسی عمران - آب 69755 اعظم قزلباش 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی 69756 زیبا قزلباش 1386 كشاورزى مـهندسی کشاورزی - مـهندسی آب 69757 لیلا قزلباش 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیـات فرانسه 69758 نجمـه قزلباش چمک 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ 69759 عبدالقادیر قزلجه 1383 مـهندسي مـهندسی برق - کنترل 69760 سجاد قزلچه 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیـات انگلیسی 69761 زینب قزلسفلو 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیـات فارسی 69762 محمدرضا قزلقارشی 1375 الهيات شـهيد مطهري الهیـات و معارف اسلامـی - علوم قرآن وحدیث 69763 الهه قزلقانی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومـی 69764 محمدمـهدی قزلقانی 1378 الهيات شـهيد مطهري الهیـات و معارف اسلامـی - علوم قرآن وحدیث 69765 عبداله قزلی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی 69766 فرخ دین قزلی 1371 كشاورزى مـهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات 69767 فرخ دین قزلی 1375 كشاورزى مـهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات 69768 لادن قزلی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی 69769 لادن قزلی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی 69770 محمدحسن قزنینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیـات فارسی 69771 احمد قزوهی 1373 علوم رياضي ریـاضی 69772 تورج قزوینی 1364 علوم پايه شیمـی گرایش محض 69773 حسین قزوینی 1377 علوم رياضي ریـاضی کاربردی 69774 رضا قزوینی 1374 علوم رياضي ریـاضی کاربردی 69775 مـهسا قزوینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیـات انگلیسی 69776 زیبا قزوینی نژاد 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومـی 69777 محمدرضا قزوینیـان 1354 علوم رياضي ریـاضی 69778 اعظم قزی 1381 علوم پايه زمـین شناسی - مـهندسی 69779 اعظم قزی 1387 علوم پايه زمـین شناسی - مـهندسی 69780 خدیجه قزی 1380 دامپزشكي دامپزشکی 69781 رباب قزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی 69782 زهرا قزی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیـات فارسی 69783 عباس قزی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی 69784 علی قزی 1372 مـهندسي مـهندسی مکانیک - مکانیک درون حرارت سیـالات 69785 مـهدی قزی 1368 علوم رياضي دبیری ریـاضی 69786 مـهنازالسادات قزی 1380 علوم پايه شیمـی گرایش محض 69787 نرگس قزی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی 69788 مریم قسامـی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی 69789 باقر قسمتی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیـا 69790 آیدا قسمتی تبریزی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری 69791 سعید قسمتی تبریزی 1388 مـهندسي مـهندسی مواد و متالورژی 69792 مونا قسمتی تبریزی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی 69793 وحید قسمتی تبریزی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیـات فرانسه 69794 علی قسمـی شاهگلدی 1381 كشاورزى کشاورزی - علوم دامـی 69795 محمدرضا قسوره 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری 69796 مـهدی قسوره 1365 علوم رياضي دبیری ریـاضی 69797 نرگس قسوره 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی 69798 محسن قسوری 1389 مـهندسي مـهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی 69799 لاله قسوریـان جهرمـی 1392 پردیس دانشگاهی مترجمـی زبان انگلیسی 69800 صغری قسیمـی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامـه ریزی آموزشی . رزومه جمشید قسوریان جهرمی . رزومه جمشید قسوریان جهرمی : رزومه جمشید قسوریان جهرمی ، رزومه جمشید قسوریان جهرمی
[سایت دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشـهد رزومه جمشید قسوریان جهرمی]

نویسنده و منبع |