دفتر ارتباط با دانش آموختگان

دانشکده پزشکی 1319

تاسیس بنیـاد استاد بهادری

جشن فارغ التحصیلی

قرائت سوگندنامـه دانشجویـان

گردهمایی

کنگره دکتر یلدا

هم اندیشی تعهد حرفه ای

تقدیر از اساتید پیشکسوت دانشگاه

دفتر دانش آموختگان شعبه استان مازندران

افتتاح شعبه بین المللی دفتر ارتباط با دانش آموختگا

دفتر ارتباط با دانش آموختگان

. کلیپ دانشجویان پزشکی . کلیپ دانشجویان پزشکی : کلیپ دانشجویان پزشکی ، کلیپ دانشجویان پزشکی
[کلیپ فارغ التحصیلان دانشکده ها ی علوم پزشکی تهران کلیپ دانشجویان پزشکی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 14 Aug 2018 08:37:00 +0000