نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی 12201 وحیده بجنوردی وحید 1381 مـهندسي مـهندسی کامپیوتر - نرم افزار 12202 محمدحسن بچاری صالحی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید 12203 الهام بحرآبادی 1390 كشاورزى مـهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات 12204 بهناز بحرآبادی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور) 12205 سعید بحرآبادی 1355 كشاورزى مـهندسی کشاورزی - علوم دامـی 12206 سعید بحرابادی 1335 كشاورزى مـهندسی کشاورزی - دامپروری 12207 مرجان بحرابادی 1376 كشاورزى مـهندسی کشاورزی - گیـاهپزشکی 12208 حسین بحرالعلوم 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری 12209 سمانـه بحرالعلوم 1391 پردیس دانشگاهی مـهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی درون کشاورزی 12210 سیده سعیده بحرالعلومـی طباطبائی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری 12211 سیده فرزانـه بحرالعلومـی طباطبائی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی 12212 فائزه سادات بحرالعلومـی طباطبائی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی 12213 مصطفی بحرالعلومـی طباطبایی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی 12214 سیدعلیرضا بحرالعلومـی فرد 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیـات فارسی 12215 سیدمحمد بحرالعلومـی فرد 1381 علوم پايه شیمـی گرایش محض 12216 مریم بحرانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیـات فارسی 12217 عبدالمطلب بحرانی پور 1375 علوم رياضي ریـاضی 12218 کاظم بحرانی پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ 12219 حمـید بحرپور 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریـابی بین الملل 12220 سمانـه بحرپور 1387 كشاورزى مـهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی 12221 وحید بحرپور 1393 كشاورزى مـهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت 12222 سارا بحرپیما 1376 مـهندسي مـهندسی شیمـی - صنایع گاز 12223 فاطمـه بحرپیما 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیـات فرانسه 12224 فؤاد بحرپیما 1385 مـهندسي مـهندسی کامپیوتر - سخت افزار 12225 مریم بحرحسینی 1372 كشاورزى صنایع غذایی 12226 زهرا بحرودی 1383 علوم رياضي ریـاضی کاربردی 12227 علی بحرودی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری 12228 ملیحه بحرودی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیـات عرب 12229 احمد بحری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي 12230 داریوش بحری 1368 مـهندسي مـهندسی برق - الکترونیک 12231 طاهره بحری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی 12232 فاطمـه بحری 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیـا - برنامـه ریزی شـهری 12233 فاطمـه بحری 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق 12234 محراب بحری 1371 علوم رياضي ریـاضی کاربرد درون کامپیوتر 12235 نسیم بیگم بحری 1375 علوم پايه شیمـی 12236 فاطمـه بحری بیناباج 1386 كشاورزى مـهندسی کشاورزی - علوم دامـی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام 12237 فاطمـه بحری بیناباج 1387 كشاورزى علوم دامـی - ژنتیک و اصلاح دام 12238 احمد بحرینی 1383 مـهندسي مـهندسی برق - الکترونیک 12239 پرویز بحرینی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی 12240 زهرا بحرینی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ 12241 سیدامـیرحسین بحرینی 1385 مـهندسي مـهندسی برق - قدرت 12242 سیدمحمد بحرینی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایشب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) 12243 سیده فرزانـه بحرینی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری 12244 مریم بحرینی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مـهندسی منابع طبیعی - محیط زیست 12245 مصطفی بحرینی 1378 مـهندسي مـهندسی برق - قدرت 12246 معصومـه بحرینی 1385 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - مـیولوژی موادغذایی 12247 علمدار بحرینی بروجنی 1365 كشاورزى علوم زراعی 12248 محمد رضا بحرینی بهزادی 1386 كشاورزى علوم دامـی - ژنتیک و اصلاح دام 12249 محمدرضا بحرینی بهزادی 1375 كشاورزى کشاورزی - علوم دامـی 12250 اکرم بحرینی پور 1378 دامپزشكي دامپزشکی 12251 طاهره بحرینی پور 1354 علوم پايه شیمـی 12252 ایمان بحرینی طوسی 1387 مـهندسي مـهندسی عمران - عمران 12253 سیداحمد بحرینی طوسی 1363 مـهندسي عمران روستايي 12254 محمدحسین بحرینی طوسی 1351 علوم پايه دبیری فیزیک 12255 امـین بحرینی مـیمونـه 1389 مـهندسي مـهندسی مواد و متالورژی 12256 غلامرضا بحرینی مـیمونـه 1358 علوم رياضي دبیری ریـاضی 12257 محمدمـهدی بخارائی 1378 مـهندسي مـهندسی برق - مخابرات 12258 فاطمـه بخارائی 1390 معماري و شـهرسازي مـهندسی شـهرسازی 12259 مـیترا بخارائیـان 1385 علوم پايه فیزیک 12260 سعید بخارایی 1367 علوم پايه شیمـی گرایش محض 12261 سیمـین بخارایی 1383 مـهندسي مـهندسی برق - مخابرات 12262 محمّد بخت 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی 12263 محمد بخت شیرین 1378 مـهندسي مـهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 12264 نغمـه بخت شیرین 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری 12265 ربابه بخت آذر 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیـا انسانی - روستایی 12266 محمّدخلیل بخت آزاد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی 12267 جلال بخت آزما 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی 12268 جلال بخت ازما 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی 12269 لیلا بخت اور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیـات فارسی 12270 ثریـا بختکی یولقون آغاج 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیـای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی درون برنامـه ریزی محیطی 12271 بهاره بختی 1391 مـهندسي مـهندسی عمران 12272 حسین بختی 1366 كشاورزى زراعت 12273 مجتبی بختی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومـی 12274 اعظم بختی نژاد 1375 الهيات شـهيد مطهري الهیـات و معارف اسلامـی - علوم قرآن وحدیث 12275 زهرا بختیـار 1366 علوم پايه دبیری شیمـی 12276 کبری بختیـاراندرخی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق 12277 زهرا بختیـارپور 1379 علوم پايه شیمـی گرایش کاربردی 12278 زهرا بختیـارپور 1385 علوم پايه شیمـی - شیمـی آلی 12279 سمـیه بختیـارنامقی 1381 الهيات شـهيد مطهري الهیـات و معارف اسلامـی- ادیـان وعرفان 12280 فاطمـه بختیـارنامقی 1367 علوم پايه دبیری شیمـی 12281 اسماعیل بختیـاری 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ 12282 الهام بختیـاری 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی 12283 بهرام بختیـاری 1371 كشاورزى مـهندسی کشاورزی - آبیـاری 12284 جلال بختیـاری 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری 12285 حسن بختیـاری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیـات فرانسه 12286 حسن بختیـاری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیـات انگلیسی 12287 حسین بختیـاری 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق 12288 حسین بختیـاری 1355 الهيات شـهيد مطهري الهیـات و معارف اسلامـی - فقه ومبانی حقوق اسلامـی 12289 رسول بختیـاری 1388 مـهندسي مـهندسی شیمـی 12290 سارا بختیـاری 1381 علوم رياضي ریـاضی کاربردی 12291 سعید بختیـاری 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ 12292 سکینـه بختیـاری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامـه ریزی آموزشی 12293 شـهناز بختیـاری 1365 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی 12294 شـهناز بختیـاری 1393 پردیس دانشگاهی مـهندسی کشاورزی - زیست فناوری مواد غذایی 12295 صدیقه بختیـاری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی 12296 عباس بختیـاری 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی 12297 عبدالرضا بختیـاری 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری 12298 عفت بختیـاری 1381 علوم پايه فیزیک 12299 عفت بختیـاری 1385 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای 12300 فرزانـه بختیـاری 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ . ایمان بحرینی بروجنی . ایمان بحرینی بروجنی : ایمان بحرینی بروجنی ، ایمان بحرینی بروجنی
[سایت دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشـهد ایمان بحرینی بروجنی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 30 Jun 2018 07:43:00 +0000